v 7.1

 • Största uppdateringen hittils!
 • Skrivit om koden från grunden.
 • Laggt till stöd för flera avdelningar.
 • Stav och meningskontroll.
 • Tagit bort överflödigt material.
 • Täppt till flertalet buggar.
 • All kod är nu "vanilla" javascript, vilket betyder att det inte längre är beroende av jQuery.

v 6.2

 • Arbetat med funktionen att få in all text i samma ruta. För att melior tillåter enbart 29 rader i ett textfönster, samt efter 70 ord i en rad, räknas det per automatik som ny rad.
  • Om mer än 70 tecken i en rad, räknas det som ny rad.
  • Vidare, om 29 rader skapas en ny ruta.
 • Gjort de röda kanterna helröda, då vissa inta va så tydliga.
 • Snyggare växling mellan meny objekt.
 • "Ny patient" funktion, var god kolla information om denna funktion.
 • Rensat upp funktioner som lagt nya rader i onödan.

v 6.0

 • Obligatoriska fält är nu mer synliga. Fält mer synliga när information inte finns.
 • Kodförklaringar skrivna, för att se vad som gör vad.

v 5.8

 • Informerar mottagande avdelning när ryggsår, enligt pm ska läggas om. När ryggpatient flyttas till annan avdelning.
 • Om ingrepp börjar med "EMBO...", visas val under information vid hemgång, om patienten har träffat emboliseringsläkare innan hemgång.
 • Om ingrepp börjar med "disk..." eller "dek..." och om återbesök väljs, lägs det automatiskt till att patienten skall till sjukgymnasten.
 • Valet uppföljning av dränage via VC, visas nu enbart om dränage är kvar vid utskrivning.
 • Gjort val av patient typ tydligare.

v 4.6

 • Skapat detta, alltså nyheter, vad som är nytt.
 • Information finns där det grundläggande info om vad detta är och hur det kan användas.
 • Nu behöver man inte högerklicka för att starta program. (hittar om och var Chrome är installerad)
 • Rensat kod.
 • Gjort allt smalare, så det inte tar så mycket plats på skärmen.
 • Döljer mer val om inte är aktuella.
 • Rättat till punkter som kommer med alt som inte finns.
 • Lämnat mer horisontalt rum, mellan de olika "områdena"

Vad är detta

Detta "program" är byggt för att hjälpa sjuksköterskan att skriva slutanteckning.

Istället för att sjuksköterskan ska hitta frågor, ställs frågorna och vid behov följdfrågor. Utifrån parametrar som fylls i, genereras dokumentationstext och vid behov remisstext. Genererad text kan sedan enkelt kopieras över till Melior.

Sekretess

Detta program skickar och sparar inte information, uppdateras sidan eller stängs den ner är informationen förlorad. Ingen patientinformation behöver fyllas i.

Tecken- och funktion förklaring

Rutor som har röd kant måste fyllas i, annars genereras inte dokumentationstexten.

Frågor med checkruta har ett påstående efter sig. Stämmer påstående skall ruta kryssas. Stämmer inte påstående skall ruta inte kryssas. Detta för att minska klicken och enbart när patienten utgår från normal vårdplan.
Alla checkrutor genererar inte dokumentationstext då de inte kryssas i. Detta för att de då inte är nödvändigt, undvika överdokumentation.

Om knappen med ett "?" överst på sidan klickas på, kommer det fram "[?]" efter frågor. Om de klickas på kommer en ruta fram som berättar var informationen kan hittas. Dolt från början då alla inte behöver denna information.

Om knappen med ett "+" överst på sidan klickas på, förstoras texten. För dem med dålig syn.

När knappen "Ny patient" klickas på, tas all data som förts in bort. Detta för att snabbare kunna starta på en ny slutanteckning, eller ta bort information. (Går även att stänga sidan, det har samma effekt)

När knappen "skapa" klickas på, genereras dokumentationstexten.

Om någon obligatorisk information fattas, kommer varningsruta fram som förklarar vad som fattas. När ok knappen klickas på markeras ruta där informationen fattas.

När dokumentationstexten genererats, läggs texten i textfönster. När du klickar i respektive, markeras texten och kopieras automatiskt.

Remiss

Skapas enbart om typ av patient, om operation samt läkare valts. Ifall remiss inte skapas kommer ruta fram som informerar att remiss inte kan skapas på grund av för lite information. Då får du antingen skriva egen remiss eller fylla i fält som saknar information.


Avdelning

Vårdhistoria (tidigare operationer och diagnoser) [?]

Inskrivnings orsak [?]
Har patienten opererats? Ja
Datum för operation
Ingrepp [?]
Operatör [?]
[?]
Blod förlorat perop ml [?]
Cellsaver ml [?]
Drän Ja [?]
- Sattes
- Avvecklades
- Sammanlagt i dränförlust ml [?]

Antibiotikaprofylax Ja [?]
Trombosprofylax Ja [?]
Erytrocyter Ja [?]
Hb g/l & datum [?]
Övriga undersökningar & ingrepp
Cirkulatoriskt stabil? Nej
Respiratoriskt stabil? Nej
CVK? Ja [?]
Portacath? Ja [?]
Orienterad x3? Nej
Spontan miktion? Nej
KAD? Ja [?]
- Satt
- Dragen

Tappad Ja [?]
- Antal gånger

Har bladderscan tagits? Ja [?]
- Datum:
- Mängd resurin: ml

UVI? Ja [?]
- Positiv sticka Ja
- Odling tagen Ja
- Påbörjad behandling Ja

Haft defekation? Ja [?]
Har patient stomi? Ja
- Stomisort
Äter patient? Nej
Dricker patient? Nej
Illamående? Ja [?]
- Har illamående behandlats? Ja
- Bra eller dålig antiemetika effekt: Bra Dålig
- Är illamående kvar vid utskrivning? Ja

Har operationssår lagts om? Ja [?]
- Datum
- Hur såg det ut?
- Sårkontroll 1 vecka gjord? Ja
- Sårkontroll 2 vecka gjord? Ja

Hel hudkostym? (Ej räknat op-sår) Nej [?]
Trycksår under vårdtid? Ja [?]
- Vid ankomst? Ja
- Plats
- Kategori
- Storlek x mm
- Djup mm
- Illaluktande? Nej Ja

Annat typ av sår? Ja
- Sårtyp?
- Plats?

Hudreaktion av förband? Ja
Blåsbildning pga förband? Ja
Misstänkt sårinfektion? Ja [?]
- Har patient behandlats för sårinfektion under vårdtid? Ja [?]
Fri mobilisering? Nej [?]
- Restriktioner

Hjälpmedel Ja [?]
- Vilka?

Fall under vårdtid? Ja [?]
God nattsömn? Nej [?]
- Fått sömntablett enligt GO? Ja

Är tablettbehandling av smärta stabil? Ja Relativt Nej [?]
- Lösningar på smärtproblematik
Lokalisation av smärta
Har patient haft pump under vårdtid? Ja
- EDA Ja - Bra eller dålig effekt: Bra Dålig
- PCA Ja - Bra eller dålig effekt: Bra Dålig
Domnad postoperativt? Ja
- Lokalisation

Oro/ångest under vårdtid? Ja [?]
- Blivit behandlad? Ja

Närstående på besök? Ja
Kopplad till kurator? Ja
Är återbesök bestämt? Ja [?]
- Antal veckor

Skall patients sår följas upp via VC/HSV? Ja
Suturer skall avvecklas:
10 dagar
14 dagar
Annat..

Ska drän avvecklas via VC? Ja [?]
- När skall den avvecklas?
- Om dygnsmängd är mindre än ml/dygn

Övrig planering?
Närstående kontaktad? Ja
-

Information undervisning Ja
- Information vid hemgång folder? Ja
- VC-remiss? Ja
- Sjukintyg? Ja
- Sjukreseintyg? Ja
- RTG-bilder? Ja
- Info om fragmin? Ja
- Fysioterapeut info (Sgy) Ja [?]
- Dränage info Ja [?]

- Träffat Emboliseringsläkare innan hemgång? Ja

- Övrig information
Har patient fått med sig läkemdel? Ja
- Typ och Antal
Transport beställd Ja
-
Skall patient till annat sjukhus/avdelning? Ja
- Rapporterat till sjuksköterska? Ja
- Namn på sjuksköterska
- Nummer till sjuksköterska?
- Sjukhus
- Avdelning
Medskickade hjälpmedel? Ja
- Vilka?
{title}
{menu}
{content}
{footer}